احراز هویت

شاهکار ( موبایل و کد ملی )

دریافت و استعلام اطلاعات ثبت احوال

مقایسه دو تصویر

تبدیل کد پستی به آدرس پستی

تطابق کارت ملی با ویدیو

استعلام موقعیت جغرافیایی از کد پستی

استعلام شماره شبا