مقایسه دو تصویر

مقایسه عکس ارسالی مشتری با عکس موجود

دقت و سرعت سرویس تشخیص زنده بودن فرد (Face Liveness)