استعلام شماره شبا

نمایش  بانک صادرکننده و نام صاحب کارت 

 

دقت و سرعت سرویس تشخیص زنده بودن فرد (Face Liveness)