دریافت و استعلام اطلاعات ثبت احوال

دریافت آنی اطلاعت شخصی از سازمان ثبت احوال

دقت و سرعت سرویس تشخیص زنده بودن فرد (Face Liveness)